GHKLogo

ГЕОХИДРОКОНСАЛТИНГ

специјализирана компанија за геолошки, хидрогеолошки и геотехнички истражувања и испитувања, препознатлива по својот квалитет и професионализам.

НОВОСТИ

И покрај многубројните откажани и одложени стручни собири, професионалниот придонес го продолжуваме online (EUROCK 2021).

ПРОЕКТИ

Геохидроконсалтинг има учествувано на многубројни проекти, некои од нив се:

- Подготовка на Дополна кон Основен Проект за усеци на Експресен пат Крива Паланка-Страцин, делница Крива Паланка-Длабочица

- Подготовка на Дополна кон Основен Проект за усеци на Експресен пат Градско-Прилеп, делница Дреново-Градско

- Геотехнички истражувања, лабораториски испитувања и подготовка на Геотехнички Елаборат за услови за фундирање на ветерни столбови за Ветерни електрани Еуроинг-Гевгелија

КОНТАКТ

GHKLogo

Друштво за геолошки, хидрогеолошки, инженерскогеолошки и геомеханички истражувања и испитувања

Ул. Манапо бр. 7
1000 Скопје, Р. Македонија

тел: +389 (02) 3070 330
e-mail : info@ghk.com.mk