GHKLogo

ГЕОХИДРОКОНСАЛТИНГ

специјализирана компанија за геолошки, хидрогеолошки и геотехнички истражувања и испитувања, препознатлива по својот квалитет и професионализам.

НОВОСТИ

Тимот на Геохидроконсалтинг присуствуваше и учествуваше со труд на Вториот Македонски Конгрес за Патишта во периодот 3-4 ноември 2022. На овој настан имаше можност за размена на искуства, знаење и идеи од различни аспекти и фази од изградбата на патишта.

ПРОЕКТИ

Геохидроконсалтинг има учествувано на многубројни проекти, некои од нив се:

- Истражно дупчење за испитувања за контаминација на животна средина на локација Пеленица

- Изведба на бунари за снабдување со техничка вода за систем за ладење и греење на специјален објект "Чиста Соба" и подготовка на техничка документација

- Геотехнички истражувања и подготовка на Геотехнички Елаборат на локација предвидена за изградба на фотоволтаична електрана од 250 MW

КОНТАКТ

GHKLogo

Друштво за геолошки, хидрогеолошки, инженерскогеолошки и геомеханички истражувања и испитувања

Ул. Манапо бр. 7
1000 Скопје, Р. Македонија

тел: +389 (02) 3070 330
e-mail : info@ghk.com.mk