GHKLogo

ГЕОХИДРОКОНСАЛТИНГ

специјализирана компанија за геолошки, хидрогеолошки и геотехнички истражувања и испитувања, препознатлива по својот квалитет и професионализам.

НОВОСТИ

Претставници на Геохидроконсалтинг презентираа реферати на Sedmo Međunarodno Naučno-Stručno Savetovanje, Geotehnički Aspekti Građevinarstva во Шабац, Србија 14-17 ноември 2017.

ПРОЕКТИ

Геохидроконсалтинг има учествувано на многубројни проекти, некои од нив се:

- Геотехнички, Геолошки и Хидрогеолошки истражувања и испитувања за наоѓалиште за јаглен Брод Гнеотино, Битола

- Геотехнички истражувања за измена на траса и контролни истражувања за Експресен пат Градско-Прилеп, Делница Фариш-Дреново

- Геотехнички истражувања и изработка на Елаборати за пречистителни станици во Општина Струмица

КОНТАКТ

GHKLogo

Друштво за геолошки, хидрогеолошки, инженерскогеолошки и геомеханички истражувања и испитувања

Ул. Манапо бр. 7
1000 Скопје, Р. Македонија

тел: +389 (02) 3070 330
e-mail : info@ghk.com.mk