ГЕОХИДРОКОНСАЛТИНГ

специјализирана компанија за геолошки, хидрогеолошки и геотехнички истражувања и испитувања, препознатлива по својот квалитет и професионализам.

Patishta

НОВОСТИ

Тимот на Геохидроконсалтинг присуствуваше и учествуваше со труд на Вториот Македонски Конгрес за Патишта во периодот 3-4 ноември 2022. На овој настан имаше можност за размена на искуства, знаење и идеи од различни аспекти и фази од изградбата на патишта.

Види Повеќе

ПРОЕКТИ

Геохидроконсалтинг има учествувано на многубројни проекти, некои од нив се:

- Истражно дупчење за испитувања за контаминација на животна средина на локација Пеленица

- Изведба на бунари за снабдување со техничка вода за систем за ладење и греење на специјален објект "Чиста Соба" и подготовка на техничка документација

- Геотехнички истражувања и подготовка на Геотехнички Елаборат на локација предвидена за изградба на фотоволтаична електрана од 250 MW

Сите проекти

АЛАТКИ

Точната класификација на почвата е од суштинско значење за успешно планирање и извршување на проектот. Нашата алатка за класификација на почвата, развиена од Борче Ангелов, е дизајнирана да обезбеди сеопфатен увид во карактеристиките на почвата. Оваа алатка нуди лесно разбирливи класификации врз основа на најновите методологии.

Кликнете подолу за да ја испробате алатката.

Алатка

КОНТАКТ

Друштво за геолошки, хидрогеолошки, инженерскогеолошки и геомеханички истражувања и испитувања

Ул. Манапо бр. 07
1000 Скопје, Р. Македонија
тел: +389 (02) 3070 330
e-mail : info@ghk.com.mk

2018 © ГЕОХИДРОКОНСАЛТИНГ