Проекти

Геохидроконсалтинг има учествувано на многубројни проекти. Некои од нив се:

- Геотехнички, Геолошки и Хидрогеолошки истражувања и испитувања за наоѓалиште за јаглен Брод Гнеотино, Битола

- Геотехнички истражувања за измена на траса и контролни истражувања за Експресен пат Градско-Прилеп, Делница Фариш-Дреново

- Геотехнички истражувања и изработка на Елаборати за пречистителни станици во Општина Струмица

- Геотехнички, Геолошки и Хидрогеолошки истражувања и испитувања за наоѓалиште за јаглен Лавци, Ресен

- Елаборат од извршените геомеханички и асфалтни истражувања и испитувања за рехабилитација на државен пат А3 делница: обиколка на Кочани

- Геотехнички истражувања за потребите за проектирање на Железничката пруга на Коридор 8, Крива Паланка - граница со Р. Бугарија (24 km)

- Физибилити студија за техноекономска оцена за оправданост од експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот "Липково", о. Липково

- Елаборат за детални геолошки истражувања и испитувања на минералната суровина бентонитска глина на локалитет “Крива Крушка” - оп. Ранковцe

- Елаборат за детални геолошки истражувања на минералната суровина кварц на локалитетот “Карпас” с.Теово - оп. Чашка

- Проект за детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на локалитетот “с. Дукатино”– о.Василево

- Елаборат за изведени детални геотехнички истражувања и испитувања за санација на Брана “Слатино”

- Геотехнички истражувања и изработка на геотехнички елаборат за потребите за проектирање на автопат Скопје - Блаце во фаза на Идеен Проект

- Изработка на геотехнички елаборат за потребите за проектирање на автопат Приштина - Пеќ, делница: Киево - Захач

- Геотехнички истражувања и изработка на геотехнички елаборати за траса и објекти за потребите за проектирање на Железничката пруга на Коридор 8, - Кичево – граница со Р. Албанија, делница II (10 km)

- Геотехнички истражувања за потребите за проектирање на Железничката пруга на Коридор 8, Кичево – граница со Р. Албанија, делница IV (27 km)

- Геотехнички истражувања и изработка на геотехнички елаборати за траса и објекти за потребите за проектирање на Железничката пруга на Коридор 8, Бељаковце – Крива Паланка

- Изработка на Геолошко - геотехнички Елаборат за свлечиште на локација во Студеничани

- Изработка на Геолошко - геотехнички Елаборат за свлечиште на локација во Присојница

- Изработка на Геотехнички Елаборат за регулација на речно корито на река Вардар со потпорен ѕид во Скопје

- Изработка на Геотехнички Елаборат за пешачки мост кај болница "Систина" - Скопје

- Изработка на Проект за детални геолошки истражувања на минерална сировина варовник за и Елаборат за рудни резерви концесиски простор "Пасивeр" - Скопје

- Изработка на Проект и Елаборат за детални геолошки истражувања на минерална сировина травертин и Елаборат за рудни резерви за концесиски простор"Кучково" - Скопје

- Изработка на Проект за детални геолошки истражувања на минерална сировина бентонитска глина и Елаборат за рудни резерви за концесиски простор "Крива круша" - Ранковце

- Изработка на Проект за детални геолошки истражувања на минерална сировина кварц и Елаборат за рудни резерви за концесиски простор "Модрич" - Струга