Проекти

Геохидроконсалтинг има учествувано на многубројни проекти. Некои од нив се:

- Истражно дупчење за испитувања за контаминација на животна средина на локација Пеленица

- Изведба на бунари за снабдување со техничка вода за систем за ладење и греење на специјален објект "Чиста Соба" и подготовка на техничка документација

- Истражно дупчење за испитувања за контаминација на животна средина на локација Бунарџик

- Геотехнички истражувања и подготовка на Геотехнички Елаборат на локација предвидена за изградба на фотоволтаична електрана од 250 MW

- Подготовка на Дополна кон Основен Проект за усеци на Експресен пат Крива Паланка-Страцин, делница Крива Паланка-Длабочица и делница Длабочица-Чатал

- Подготовка на Дополна кон Основен Проект за усеци на Експресен пат Градско-Прилеп, делница Дреново-Градско

- Геотехнички истражувања, лабораториски испитувања и подготовка на Геотехнички Елаборат за услови за фундирање на ветерни столбови за Ветерни електрани Еуроинг-Гевгелија

- Геотехнички истражувања и испитувања вдолж трасата на Автопат A4 “ Скопје-Блаце (граница со Р.Косово)“, Делница 2, за подготовка на Геотехнички Елаботат на ниво на Основен Проект

- Геотехнички истражувања и испитувања вдолж трасата на Интерконективен гасовод од државна граница со Грција до Неготино, на ниво на Основен Проект и подготовка на Геотехнички Елаборат

- Геотехнички, Геолошки и Хидрогеолошки истражувања и испитувања за одлагалиште за наоѓалиште за јаглен Брод Гнеотино, Битола

- Подготовка на Дополна кон Основен Проект за усеци на Експресен пат Штип-Радовиш

- Геотехнички истражувања и испитувања вдолж трасата на Експресен пат Штип-Радовиш, за контролни истражувања за време на градба

- Геотехнички истражувања и лабораториски испитувања за измени на Делница 1 Клучка Граничен премин Блаце за автопат “Скопје-Блаце (граница со Р.Косово)“ за подготовка на Геотехнички Елаботат на ниво на Основен Проект

- Геотехнички контролни истражувања за Експресен пат Градско-Прилеп, делница Дреново–Градско

- Подготовка на елаборати со технички решенија од геотехнички истражувања за Основен Проект на градежни објекти за АБ потпорни ѕидови и мостови за Експресен пат Градско-Прилеп, Делница Фариш-Дреново

- Геотехнички, Геолошки и Хидрогеолошки истражувања и испитувања за наоѓалиште за јаглен Брод Гнеотино, Битола

- Геотехнички истражувања за измена на траса и контролни истражувања за Експресен пат Градско-Прилеп, Делница Фариш-Дреново

- Геотехнички истражувања и изработка на Елаборати за пречистителни станици во Општина Струмица

- Геотехнички, Геолошки и Хидрогеолошки истражувања и испитувања за наоѓалиште за јаглен Лавци, Ресен

- Елаборат од извршените геомеханички и асфалтни истражувања и испитувања за рехабилитација на државен пат А3 делница: обиколка на Кочани

- Геотехнички истражувања за потребите за проектирање на Железничката пруга на Коридор 8, Крива Паланка - граница со Р. Бугарија (24 km)

- Физибилити студија за техноекономска оцена за оправданост од експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот "Липково", о. Липково

- Елаборат за детални геолошки истражувања и испитувања на минералната суровина бентонитска глина на локалитет “Крива Крушка” - оп. Ранковцe

- Елаборат за детални геолошки истражувања на минералната суровина кварц на локалитетот “Карпас” с.Теово - оп. Чашка

- Проект за детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на локалитетот “с. Дукатино”– о.Василево

- Елаборат за изведени детални геотехнички истражувања и испитувања за санација на Брана “Слатино”

- Геотехнички истражувања и изработка на геотехнички елаборат за потребите за проектирање на автопат Скопје - Блаце во фаза на Идеен Проект

- Изработка на геотехнички елаборат за потребите за проектирање на автопат Приштина - Пеќ, делница: Киево - Захач

- Геотехнички истражувања и изработка на геотехнички елаборати за траса и објекти за потребите за проектирање на Железничката пруга на Коридор 8, - Кичево – граница со Р. Албанија, делница II (10 km)

- Геотехнички истражувања за потребите за проектирање на Железничката пруга на Коридор 8, Кичево – граница со Р. Албанија, делница IV (27 km)

- Геотехнички истражувања и изработка на геотехнички елаборати за траса и објекти за потребите за проектирање на Железничката пруга на Коридор 8, Бељаковце – Крива Паланка

- Изработка на Геолошко - геотехнички Елаборат за свлечиште на локација во Студеничани

- Изработка на Геолошко - геотехнички Елаборат за свлечиште на локација во Присојница

- Изработка на Геотехнички Елаборат за регулација на речно корито на река Вардар со потпорен ѕид во Скопје

- Изработка на Геотехнички Елаборат за пешачки мост кај болница "Систина" - Скопје

- Изработка на Проект за детални геолошки истражувања на минерална сировина варовник за и Елаборат за рудни резерви концесиски простор "Пасивeр" - Скопје

- Изработка на Проект и Елаборат за детални геолошки истражувања на минерална сировина травертин и Елаборат за рудни резерви за концесиски простор"Кучково" - Скопје

- Изработка на Проект за детални геолошки истражувања на минерална сировина бентонитска глина и Елаборат за рудни резерви за концесиски простор "Крива круша" - Ранковце

- Изработка на Проект за детални геолошки истражувања на минерална сировина кварц и Елаборат за рудни резерви за концесиски простор "Модрич" - Струга