GHKLogo
Друштво за геолошки, хидрогеолошки,
инженерскогеолошки и геомеханички истражувања и испитувања
Ул. “Манапо” бр. 7
1000 Скопје, Р. Македонија

тел: +389 (02) 3070 330

e-mail : info@ghk.com.mk